Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & προϋποθέσεις χρήσης του e-haccp.org

Περιορισμένη άδεια

Το e-haccp.org, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.


Μεταβολές

Το e-haccp.org διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές αυτές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα ισχύουν άμεσα από την ανάρτησή τους στην παρούσα ιστοσελίδα, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας έπειτα από τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων μεταβολών, στο σύνολό τους (αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές). Το e-haccp.org μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.


Περιορισμός Ευθύνης

Το e-haccp.org ή και οι συνεργάτες του, δεν φέρουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το e-haccp.org είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά και οι ρυθμίσεις της, είναι ιδιοκτησία της e-haccp.org και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2013, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Στο e-haccp.org, υλοποιήσαμε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η ιστοσελίδα e-haccp.org είναι απλή και φιλική στην πλοήγησή της ενώ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, ενώ από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι οι πληροφορίες αυτές διαφυλάσσονται στο ακέραιο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν α) τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα e-haccp.org, β) τη χρήση αυτών των δεδομένων από τους ιδιοκτήτες της και γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας γνωστοποιείτε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας μέσω της ιστοσελίδας www.e-haccp.org.


Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες ή και πελάτες της παρούσας ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το e-haccp.org, προκειμένου οι χρήστες του να μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το e-haccp.org ή και τους συνεργάτες του, να τους δίνονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αποστέλλουν μέσω email, αλλά και να εξυπηρετούνται για την ολοκλήρωση των παραγγελιών τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας αυτής, εξυπηρετούν την ανάγκη α) μέτρησης της επισκεψιμότητάς της, β) ενημέρωσης των αναγκών και των προταιρεοτήτων των πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες και τέλος γ) διευκόλυνσης των συναλλαγών με το e-haccp.org. Το e-haccp.org δεν γνωστοποιεί με κανέναν τρόπο, σε κανένα άλλο οργανισμό ή πρόσωπο που δεν συνεργάζεται με το e-haccp.org τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά στους χρήστες και πελάτες του.


Συλλογή πληροφοριών

Η ιστοσελίδα του e-haccp.org έχει υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες του να μπορούν να πλοηγούνται σε αυτήν χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας, μας γνωστοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση αγοράς, εγγραφής ή αποστολής email στο διαδικτυακό τόπο www.e-haccp.org.
Χρήση των Πληροφοριών
Το e-haccp.org συλλέγει τα στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή της επιχείρησής του, με σκοπό την παραγγελία και αγορά υπηρεσιών. Η καταχώρηση επιχειρήσεων των πελατών στην παρούσα ιστοσελίδα, απαιτεί την υποβολή των ακόλουθων στοιχείων: επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, e-mail, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο υπευθύνου, τρόπος πληρωμής της παραγγελίας και συμπληρωματικά ΑΦΜ, επάγγελμα και ΔΟΥ για την έκδοση τιμολογίου, στο καλάθι αγορών. Το e-haccp.org χρησιμοποιεί τα προαναφερθέντα στοιχεία, για: α) την διεκπεραίωση της παραγγελίας, β) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη, σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας, γ) ενημέρωση του πελάτη για τυχόν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες του e-haccp.org και δ) ενημέρωση για τυχόν προσφορές του e-haccp.org. Αν κάποιος εγγεγραμμένος πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους ηλεκτρονικά μηνύματα από το e-haccp.org, μπορεί να αιτηθεί στο sales@e-haccp.org την εξαίρεσή του.
Πρόσβαση στις Πληροφορίες
Για τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας απαιτείται η συλλογή των προσωπικών στοιχείων που προαναφέρθηκαν. Το e-haccp.org δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών των πελατών του. Το e-haccp.org απαιτεί από τους συνεργάτες και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας όπως αυτό αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το e-haccp.org δεν θα γνωστοποιήσει σε τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία εν αγνοία σας, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται η συλλογή, η χρήση, ακόμα και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας (αν επιβάλλεται από το νόμο, όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης), που έχουν συλλεχθεί μέσω διαδικτύου, χωρίς την πρότερη συναίνεση σας.


Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το e-haccp.org δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να τροποποιούν τις πληροφορίες που έχουν οι ίδιοι καταχωρήσει στο λογαριασμό τους.Το e-haccp.org λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ασφαλή, όμως η προστασία του κωδικού πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται αποκλειστικά από τον κάθε εγγεγραμμένο πελάτη ξεχωριστά.


Ασφάλεια συναλλαγών

Το e-haccp.org δεσμεύεται για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων, υιοθετώντας διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες καταχωρούν στην ιστοσελίδα του ή γνωστοποιούν μέσω fax ή τηλεφώνου. Οι διαδικασίες αυτές α) προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από τρίτους και β) βοηθούν στην πιστοποίηση ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση στο e-haccp.org είναι ασφαλής λόγω της χρήσης τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer), η οποία βασίζεται σε κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση δεδομένων πριν αυτά αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζει στο ακέραιο την επικοινωνία μεταξύ των δεδομένων των χρηστών και του Server. Προτείνουμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας την πλοήγησή τους σε αυτήν, με τους φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL.


Περιοδικές Αλλαγές

Το e-haccp.org θα εμπλουτίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του τόσο σε επίπεδο μελέτης επαγγελματικών δραστηριοτήτων όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ενδέχεται επίσης να μεταβάλλει την πολιτική του σε θέματα αγορών/εκπτώσεων και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να διαβάζετε τους "Όρους & Προϋποθέσεις" σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής. Η πολιτική του e-haccp.org ενδέχεται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.


Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας Απορρήτου που ισχύουν στο e-haccp.org

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεσθε και συναινείτε με την υπάρχουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν αναρτηθεί σε αυτή.
 

ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε εκπόνηση ειδικής μελέτης H.A.C.C.P. ή τη διεξαγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος όπως ISO 22000, IFS, BRC, BRC IoP , κλπ, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα προγραμματισμένα σεμινάρια του e-haccp, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του φωτογραφικού υλικού της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στο e-haccp.org
Ευχαριστούμε τις επιχειρήσεις τροφίμων που μας έδωσαν την άδεια να φωτογραφήσουμε τον επαγγελματικό τους χώρο!

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Καρυοφύλλης Απόστολος Χ.
Φυλής 50, Καματερό, 13451
Τηλέφωνο: 210.2322572

Cafe - Bar - Bistro
Cafe εννέα - Μπόνης Ευάγγελος
Πλατεία Αγίου Τρύφωνα, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 210.3033980 & 6940.290.077 
   
Το Σερραϊκόν

Παραδοσιακή Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
Αγ. Δημητρίου 222, Αγ. Δημήτριος, 17341
Τηλέφωνο: 210.9322100
E-mail: serraikon@mpougatses.gr

Green Garden

Οπωροπωλείο
ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ 9, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 210.6032252