Ενημέρωση για την Ασφάλεια και Υγιεινή των Τροφίμων

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
11 Απριλίου 2014

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών Υ.Δ. Αριθμ Υ1γ/Γ.Π./ οικ. 96967/2012 (Φ.Ε.Κ. 2718/τ.β')/08.10.2012, και απαιτούνται από τα κλιμάκια Υγειονομικού & Περιβαλοντικού ελέγχου, είναι τα ακόλουθα:

  • ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
    Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατέχουν ΑΔΕΙΑ Ίδρυσης και Λειτουργίας της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις διαδικασίες της κείμενης Νομοθεσίας.
  • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
    Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον διάγραμμα ροής, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.
  • ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
    Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τους παρακάτω φακέλους προαπαιτούμενων αρχείων τεκμηρίωσης διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ε.Κ. 852/2004:
- Φάκελος 1ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Περιέχει α) Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με το επίπεδο που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα, όπως προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία, β) Για την εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής ενδείκνυται οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών να διαθέτουν τον αντίστοιχο για το είδος της επιχείρησης Εγκεκριμένο Κλαδικό Εθνικό Οδηγό Υγιεινής καθώς και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπαίδευση του προσωπικού, (πχ Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων).
- Φάκελος 2ος ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της επιχείρησης και όπου απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας. Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Φάκελος 3ος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Περιέχει το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης της επιχείρησης τροφίμων και ποτών καθώς και των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, για τη χρήση τους, σε χώρους τροφίμων.
- Φάκελος 4ος ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
Περιέχει τη σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, την κατάσταση και τα επίσημα πιστοποιητικά των χρησιμοποιουμένων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων καθώς και κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί.
- Φάκελος 5ος ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
Περιέχει τα στοχεία παρακολούθησης όλων των ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων καθημερινά.
- Φάκελος 6ος ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Αναφέρονται οι προμηθευτές της επιχείρησης και υπάρχουν τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των προϊόντων πρώτων υλών, τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας (όπου αυτό απαιτείται) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν την τήρηση των παραπάνω αρχείων όπως καθορίζονται από την Υ.Δ. Αριθμ Υ1γ/Γ.Π./ οικ. 96967

ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε εκπόνηση ειδικής μελέτης H.A.C.C.P. ή τη διεξαγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος όπως ISO 22000, IFS, BRC, BRC IoP , κλπ, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα προγραμματισμένα σεμινάρια του e-haccp, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του φωτογραφικού υλικού της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στο e-haccp.org
Ευχαριστούμε τις επιχειρήσεις τροφίμων που μας έδωσαν την άδεια να φωτογραφήσουμε τον επαγγελματικό τους χώρο!

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Καρυοφύλλης Απόστολος Χ.
Φυλής 50, Καματερό, 13451
Τηλέφωνο: 210.2322572

Cafe - Bar - Bistro
Cafe εννέα - Μπόνης Ευάγγελος
Πλατεία Αγίου Τρύφωνα, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 210.3033980 & 6940.290.077 
   
Το Σερραϊκόν

Παραδοσιακή Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
Αγ. Δημητρίου 222, Αγ. Δημήτριος, 17341
Τηλέφωνο: 210.9322100
E-mail: serraikon@mpougatses.gr

Green Garden

Οπωροπωλείο
ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ 9, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 210.6032252